Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski Namysłowa 2020

Budżet Obywatelski Namysłowa - informacje podstawowe:

Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone przez obywateli. Historia tego typu inicjatyw sięga lat ’80 ubiegłego wieku. Pierwszy raz takie narzędzie zastosowane zostało w mieście Porto Alegre w Brazylii. Obecnie taka forma stosowana jest w wielu krajach na całym świecie. Chociaż tematyka budżetów obywatelskich została wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący jego model.

Budżet Obywatelski Namysłowa 2020 - zasady:

Każdy mieszkaniec Namysłowa może zgłosić w terminie od 30 kwietnia 2020 r. do 20 maja 2020 r. pomysł na zadanie, które mogłoby zostać sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego. Formularz zgłoszeniowy wraz listą podpisów co najmniej 10 osób popierających projekt, które zamieszkują na terenie miasta Namysłowa, należy złożyć w kopercie z dopiskiem "Budżet Obywatelski Namysłowa 2020" w urnie wystawionej w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, przy wejściu głównym od strony ul. Dubois 3, do dnia 20 maja 2020 r.

Czym powinny się charakteryzować zgłaszane zadania?

Zadania zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa powinny mieć wpływ na rozwój miasta,  zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców i spełniać następujące cechy:

Od 21 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. powołany przez Burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa będzie analizował złożone propozycje pod względem kryteriów formalnych. Po zakończeniu weryfikacji zespół ustali ostateczną listę zadań, która zostanie poddana pod głosowanie mieszkańcom w dniach od 10 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.

Jak przebiegać będzie głosowanie?

Głosowanie będzie trwało od 10 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Namysłowa. Głosować można w sposób tradycyjny i za pośrednictwem internetu. Osoby, które w momencie głosowania nie ukończyły 16 roku życia mogą głosować jedynie w sposób tradycyjny i posiadać powinny pisemną zgodę opiekuna prawnego.

1. Głosowanie w sposób tradycyjny:

Głosować można poprzez wypełnienie opieczętowanej karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. Opieczętowane karty otrzymać będzie można w Urzędzie Miejskim w Namysłowie (ul. Dubois 3) w wyznaczonym miejscu, w którym będzie również znajdowała się urna. Na formularzu spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy propozycje. Na karcie do głosowania w odpowiednich rubrykach należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

2. Głosowanie za pośrednictwem internetu:

Osoby, które w momencie głosowania ukończyły 16 rok życia i zamieszkują na terenie Namysłowa głosować mogą poprzez stronę internetową www.namyslow.eu. Na formularzu online spośród listy zadań będzie można wskazać maksymalnie trzy propozycje. W odpowiednich rubrykach należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

W dniu 23 czerwca 2020 r. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Namysłowa ogłosi, które zadanie lub zadania zdobyły największą ilość głosów.

Może się bowiem zdarzyć, że kilka zadań będzie mieściło się w limicie wydatków przewidzianych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr 204/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 stycznia 2020 roku
 2. Formularz zgłoszenia zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok
 3. Lista poparcia dla projektu złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego Namysłowa na 2020 rok
 4. Oświadczenie właściciela lub zarządcy nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację wniosku konkursowego na wskazanym terenie
 5. Zarządzenie Nr 337/VIII/20 Burmistrza Namysłowa z dnia 11 marca 2020 r.

Inwestycje zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w minionych latach:

Rok 2015:

Brak opisu obrazka

Rok 2016:

Brak opisu obrazka

Rok 2017:

Brak opisu obrazka

Wersja XML