Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Adres i dane kontaktowe

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
budynek B, pokój nr 13
Tel: 77 4190316 lub 77 419-03-51 (w godzinach pracy urzędu)

Informacje ogólne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Burmistrza Namysłowa Nr 14/VIII/18 z dnia 12 grudnia 2018 r., zmienione Zarządzeniem Nr 98/VIII/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Działa ona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2018, poz. 2137 ze zm.). Komisja obejmuje swym zakresem gminę Namysłów, a w jej skład wchodzą:

Zadania Komisji

Do głównych zadań Komisji należą:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na posiedzeniach stałych dwa razy w miesiącu, w drugą i czwartą środę od 15.30 do 16.30.

Punkty konsultacyjno - informacyjne

Oprócz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonują punkty konsultacyjno - informacyjne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin mieszczące się w  Namysłowie, Rynek - Ratusz, pok. 19C, II piętro. Konsultacje i porady udzielane są przez doświadczonych terapeutów, którzy pełnią dyżury według harmonogramu:

W punkcie konsultacyjno - informacyjnym działa również samopomocowa grupa wsparcia prowadzona przez członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego, której spotkania odbywają się w czwartki w godz. od 17:00 do 19:00.

Wskazówki dla wnioskodawców składających wniosek o leczenie odwykowe osób nadużywających alkoholu

Art. 24 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.
Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Wniosek do Komisji może złożyć każdy np. rodzina osoby uzależnionej, sąsiedzi, zakład pracy, policja, pedagog, kurator, lekarz lub pielęgniarka, pracownik socjalny itp.

Podstawą do rozpoczęcia procedury jest dobrze uzasadniony wniosek. Uzasadnienie musi zawierać co najmniej 2 przesłanki wynikające z art. 24 Ustawy, mówiące o destrukcyjnym zachowaniu w związku z nadużywaniem alkoholu. Ważne, by dokładnie opisać na czym to zachowanie polega, dobrze wskazać świadków konkretnych sytuacji - jeżeli tacy są.

Im lepiej umotywowany wniosek tym skuteczniej i szybciej można przeprowadzić rozmowę motywującą do podjęcia leczenia bez zbierania dodatkowych informacji. Jeżeli wskazujemy na rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylanie się od pracy i utrzymywania rodziny, zakłócanie porządku publicznego - konieczne jest opisanie przykładów takich zachowań oraz określenie w czasie zdarzeń lub od kiedy taka sytuacja trwa.

W uzasadnieniu należy podać z kim osoba nadużywająca alkohol zamieszkuje, wskazując stopień pokrewieństwa oraz wiek i opisać sytuację, np.:
mąż/żona od (ilu) lat nadużywa alkoholu, a w ostatnim czasie (od kiedy) ma ciągi alkoholowe i bardzo krótkie okresy trzeźwości. Nie interesuje się rodziną, nocuje poza domem (kiedy to miało miejsce), nie łoży na utrzymanie dzieci (od kiedy), nie uczestniczy w prowadzeniu gospodarstwa domowego (kto utrzymuje rodzinę), podczas upojenia alkoholowego bije dzieci, niszczy sprzęty, wynosi sprzęty z domu (wskazać świadków lub fakty te zgłaszano policji , czy były interwencje, czy wskazany we wniosku był karany za podobne czyny w przeszłości).

Jeżeli występuje przemoc - podać przykłady.

  1. Przemoc fizyczna to np.: popychanie, szarpanie, uderzanie, pobicia.
  2. Przemoc psychiczna to np.: groźby i zmuszanie do wycofania się z rozpoczętych spraw, zastraszanie, pogardliwe uwagi, wyzwiska, upokarzanie, kontrolowanie rozmów telefonicznych i wyjść z domu, zmuszanie do pracy zawodowej lub uniemożliwianie jej podjęcia, zmuszanie do proszenia o pieniądze na życie, ukrywanie dochodów, straszenie popełnieniem samobójstwa, itp.
  3. Przemoc seksualna to np.: wymuszanie współżycia w takiej formie, która nie odpowiada partnerce, zmuszanie do nierządu, czyny lubieżne.

Jeśli wskazany we wniosku podejmował próby abstynencji - podać kiedy i w jaki sposób. Do wniosku można dołączyć dowody przemocy fizycznej (obdukcje, zaświadczenia lekarskie).

Dokumenty do pobrania

Wersja XML