Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Brak opisu obrazka
Mieszkańcu Gminy Namysłów!

Gmina przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Gospodarka niskoemisyjna oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

PGN jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, zostaną przedstawione w nim działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść Nasze szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, tel. 77 419-03-46 bądź u wykonawcy planu - Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy, Pani Julita Siegert, tel. 52 345-60-81.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN oraz prosimy o wypełnienie poniższych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: .

Burmistrz Namysłowa
/-/ dr Bartłomiej Stawiarski

Dokumenty do pobrania


Dotacje do wymiany źródła ciepła

Burmistrz Namysłowa ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o dotację celową na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów.

Kto może otrzymać dotację?

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty będące właścicielami lub współwłaścicielami oraz najemcami (za zgodą właściciela) lokalu lub budynku mieszkalnego położonego na terenie gminy Namysłów.

Na co udzielana jest dotacja?

Dofinansowaniem objęte są zadania inwestycyjne wykonane w budynkach mieszkalnych lub częściach budynków będących lokalami mieszkalnymi, polegające na demontażu dotychczasowego węglowego źródła ciepła o niskiej sprawności energetycznej i wymianie na jedno spośród niżej wymienionych:

 1. kotły opalane paliwem stałym (biomasa - w tym drewno, ekogroszek);
 2. kotły gazowe;
 3. kotły na lekki olej opałowy;
 4. piece zasilane prądem elektrycznym;
 5. podłączenie do sieci ciepłowniczej;

wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

Wymiana źródła ciepła jest obligatoryjnym elementem zadania inwestycyjnego.

Wysokość dotacji?

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż:

 1. 4 800,00 złotych, w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, na kocioł gazowy, kocioł na lekki olej opałowy, piec zasilany prądem elektrycznym, wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;
 2. 2 800,00 złotych, w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, na kotły opalane paliwem stałym, wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.;
 3. 2 000,00 złotych, w przypadku likwidacji dotychczasowego źródła ciepła, opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej, na podłączenie do sieci ciepłowniczej, wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

Podatek od towarów i usług VAT jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

Co należy zrobić aby otrzymać dotację?

 1. wypełnić i złożyć do Burmistrza Namysłowa wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru zamieszczonego poniżej wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. podpisać umowę o udzielenie dotacji;
 3. zrealizować inwestycję zgodnie ze złożonym wnioskiem, umową o udzielenie dotacji oraz zapisami Regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów;
 4. wypełnić i złożyć do Burmistrza Namysłowa sprawozdanie z wykorzystania dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

DLA INWESTYCJI WYKONANYCH PRZED DNIEM PODPISANIA UMOWY DOTACJA NIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONA!

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o dotację celową na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów.
 2. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów.
 3. Uchwała Nr 645/VII/2017 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 4. Zarządzenie Nr 440/VII/17 Burmistrza Namysłowa z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie gminy Namysłów

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, II piętro pok. 17 budynek B lub pod numerem telefonu 77 4190 346.

Zapraszam do korzystania z programu.

Wersja XML