Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: 
Wydział Spraw Obywatelskich

Ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pok.10

Tel: 77 4190350

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00–16:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30–15:30

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

  1. Organy prokuratury; organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,wywiad skarbowy.
  2. Sądy.
  3. Inne podmioty - jeżeli wykażą interes prawny.

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe czynności – powiązane procedury: 
Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.
W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Opłaty:

Opłaty można wnieść w Punkcie Obsługi Bankowej lub na rachunek bankowy:

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi danych:

BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 

BS Namysłów nr konta 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia dokumentacji związanej z dowodami osobistymi przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

 

Wersja XML