• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu strony internetowej
BIP

Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie opublikowane zostało Zarządzenie Nr 378/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Namysłów z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Konkurs ofert ogłasza się w celu zlecenia organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w § 1, prowadzące działalność statutową z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i działające na rzecz mieszkańców Gminy Namysłów.

Oferty należy składać do dnia 2 stycznia 2017 r.


Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3
46-100 Namysłów
tel. 77 419-03-00
fax 77 410-03-34
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8810739
w tym miesiącu: 107215
dzisiaj: 3952